Projects

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thương phẩm và thăm dò sinh sản cá chạch bùn (Misgurnus anguilicaudatus Cantor, 1842)
Project ID:
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Administration level: Cấp cơ sở