Projects

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc và xây dựng trang web cảnh báo môi trường nông nghiệp(giai đoạn 2)
Project ID:
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Project director: Nguyễn Hữu Nghĩa
Academic degree: Thạc Sỹ
Administration level: Cấp bộ
Start: 2010
End: 2012