Projects

Dự án nuôi thương phẩm cá lăng chấm tại Nghệ An
Project ID:
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Nguyễn Như Sỹ
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 377,800,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2012
Project areas: Nghệ An
Objectives:
  • Xây dựng thành công mô hình nuôi cá Lăng chấm đạt năng suất 8 – 10 tấn/ha, sản lượng đạt 1,6 - 2,0 tấn, cỡ cá thu hoạch 0,85 – 1,3kg con, tỉ lệ sống 90%.
  • Đào tạo được 3 – 4 cán bộ kỹ thuật và 1 - 2 hộ dân nắm vững và làm chủ kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm.
Outputs:
  1. Dự án đã tổ chức tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ trong nuôi cá Lăng chấm thương phẩm và đào tạo được 04 cán bộ kỹ thuật và 01 hộ dân nắm vững quy trình kỹ thuật thiết kế và chuẩn bị ao nuôi; vận chuyển cá giống; sản xuất thức ăn chế biến và thức ăn bổ sung; theo dõi và quản lý môi trường ao nuôi; quản lý và chăm sóc cá.
  2. Qua sản xuất thử nhiệm cho thấy, điều kiện môi trường và khí hậu ở Nghệ An thích hợp cho cá Lăng chấm sinh trưởng và phát triển. Đã tổ chức xây dựng mô hình nuôi cá Lăng chấm đạt hiệu quả cao.
  3. Dự án bước đầu đã xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm phù hợp với điều kiện sinh thái tại Nghệ An, với các chỉ tiêu kỹ thuật: Cỡ cá thu hoạch trung bình 0,97 kg/con, tỷ lệ sống 94%, năng suất 9,12 tấn/ha, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 7,1.
  4. Dự án đã sản xuất được 1.824 kg cá Lăng chấm thương phẩm, đáp ứng được mục tiêu đề ra (từ 1.600 – 2.000 kg) sau khi kết thúc dự án.