Projects

Nghiên cứu bệnh KST trên cua tại Thanh Hóa
Project ID:
Subjects: Bệnh
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Phạm Thị Yến
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 254,981,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2011
Project areas: Thanh Hóa
Objectives:
  • Đánh giá được mức độ nhiễm bệnh và thiệt hại do ký sinh trùng (KST) gây ra trên cua biển (Scylla serrata) nuôi tại Thanh Hoá.
  • Xác định được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị có hiệu quả.
Outputs:
  1. Đã phát hiện được 3 giống loài KST ký sinh trên cua giống (Z. sinense, Vorticella sp, Epistylis sp) và 5 giống loài KST ký sinh trên cua thịt.
  2. Formol nồng độ 200 – 250 ppm có tác dụng trong việc trị bệnh KST cho cua biển nuôi thương phẩm tại Thanh Hóa.