Projects

Đề tài nuôi hàu cửa sông tại Nghệ An
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Lê Thị Tình
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 210,730,000 VNĐ
Start: 2009
End: 2011
Project areas: Quỳnh Lưu – Nghệ An
Objectives:
  • Hoàn thiện quy trình nuôi hàu cửa sông thương phẩm theo mô hình công nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái cửa sông, ven biển tỉnh Nghệ An .
  • Đánh giá chất lượng hàu giống sản xuất tại Nghệ An.
  • Sản xuất được 5 tấn hàu thương phẩm đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguồn con giống sinh sản nhân tạo.
Outputs:
  1. Sông Mai Giang thuộc huyện Quỳnh Lưu có điều kiện tự nhiên hoàn toàn phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của Hàu cửa sông.
  2. Đề tài đã tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm và vận dụng thành công vào việc lắp đặt hệ thống, vận hành hệ thống nuôi cũng như chăm sóc, quản lý và bảo vệ Hàu nuôi.