Projects

Chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá chày mắt đỏ
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản