Projects

Quản lý môi trường và đàn cá ao di tích Phủ Chủ tịch năm 2012
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nhiệm vụ thường xuyên
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Administration level: Cấp cơ sở