Projects

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sản nước lạnh ở miền bắc Việt Nam, đề xuất biện pháp quản lý và phát triển nguồn lợi
Project ID:
Subjects: Nguồn lợi
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Bùi Đắc Thuyết
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 988,990,000 VNĐ
Start: 2005
End: 2006
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Lào Cai
Short description:
 • Điều tra đánh giá nguồn nước lạnh.
 • Điều tra khu hệ động vật thủy sản.
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số loài thủy sản có giá trị kinh tế.
 • Điều tra điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư trong vùng nghiên cứu.
 • Đề xuất biện pháp quản lý và phát triển nguồn lợi như khoanh vùng, nuôi thả các loài có giá trị kinh tế, đưa nuôi một số đối tượng nhập nội có giá trị kinh tế.
Objectives:
 • Đánh giá tài nguyên nguồn nước lạnh làm cơ sở để quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước lạnh ở miền bắc Việt Nam.
 • Đánh giá nguồn lợi một số loài thủy sản nước lạnh quan trọng và đặc điểm sinh học của một số loài cá nước lạnh có giá trị kinh tế làm cơ sở cho việc quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản nước lạnh.
Outputs:
 1. Bảng số liệu về khí tượng thủy văn khu vực nghiên cứu.
 2. Tài liệu về khu hệ cá, động vật không xương sống cỡ lớn.
 3. Số liệu về vùng nước lạnh và các điều kiện thủy văn của các thủy vực nước lạnh.
 4. Mẫu vật, đặc điểm sinh học và bảng biểu đồ tình trạng phân bố của các loài cá, giáp xác, thân mềm cỡ lớn trong các vùng nước lạnh.
 5. Bản đồ hiện trạng các thủy vực nước lạnh và bản đồ phân bố các loài cá, động vật không xương sống cỡ lớn trong các vùng nước lạnh.