Projects

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Miền núi phía Bắc 
Project ID: UNDP/FAO VIE 98/009/01/NEX
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Manage by: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Dự án quốc tế
Project areas: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình
Objectives:
  • Thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng thủy sản bền vững
  • Xây dựng năng lực của người dân địa phương cán bộ dự án trong việc giải quyết các vấn đề an ninh lương thực hộ gia đình,
  • Góp phần xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt quan tâm tới bình đẳng giới.
Outputs: Xem kết quả tại trang web:  http://www.fao.org/docrep/013/y5878e/y5878e06.pdf