Projects

Nghiên cứu và phát triển các marker phân tử phục vụ chọn giống và bảo tồn quỹ gene ở cá tra và cá rô phi
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Nguyễn Dương Dũng
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp nhà nước
Start: 2001
End: 2005
Outputs: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản