Projects

Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá lăng chấm và cá nheo
Project ID:
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Hồ Kim Diệp
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Start: 2000
End: 2002
Outputs: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản