Projects

Nghiên cứu độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio spp gây hội chứng hại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ và giải pháp khống chế
Project ID:
Subjects: Bệnh
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Phạm Thị Yến
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện nghiên cứu NTTS 1