Projects

Điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất và các chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản nhằm xây dựng các giải pháp quản lý
Project ID:
Subjects: Bệnh
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Mai Văn Tài
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện nghiên cứu NTTS 1
Administration level: Cấp bộ
Budget: 290,000,000 VNĐ
Start: 2003
End: 2004
Project areas: Điều tra trên phạm vi toàn quốc
Objectives:
  • Đánh giá được hiện trạng sử dụng. 
  • Xây dựng được một số giải pháp quản lý thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học.
Outputs:
  1. Đánh giá được hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất và CPSH trong NTTS nói chung và các lĩnh vực sản xuất giống và nuôi thương phẩm ở các đối tượng nuôi khác nhau.
  2. Xây dựng được một số giải pháp quản lý.