Projects

Ứng dụng di truyền số lượng và di truyền phân tử  để tạo vật liệu ban đầu cho chọn giống tôm chân trắng theo tính trạng tăng trưởng
Project ID:
Subjects: Di truyền
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Trần Thế Mưu
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I