Projects

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chuột
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Nguyễn Đức Tuấn
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I