Projects

Nhập công nghệ sản xuất giống cá Trắng
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Nguyễn Thanh Hải