Projects

Dự án PT Tôm bố mẹ tôm chân trắng  
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Nguyễn Hữu Ninh
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Outputs: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản