Projects

Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản Cu Ba giai đoạn 2012 -2014
Project ID:
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Project director: Nguyễn Quang Huy
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Dự án quốc tế
Start: 2012
End: 2014