Projects

Phát triển nuôi trồng thủy sản tại Vê-nê-du-ê-la

Project ID:
Run by: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Project director: Phan Thị Vân
Academic degree: PGS.TS.
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Dự án quốc tế
Partner institutions: Viện Nghề cá và Nuôi trồng Thủy sản Vê-nê-du-ê-la
Start: 2016
End: 2019
Funding: Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-du-ê-la
Project areas: Tại các bang Guarico, Cojedes, Julia và Falcon của nước cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-du-ê-la
Objectives: Mục tiêu tổng quát

Phát huy được tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản tại Vê-nê-du-ê-la một cách bền vững nhằm từng bước đảm bảo an ninh luơng thực trong nước và xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể

- Qui hoạch, thiết kế nâng cấp và mở rộng cơ sở nuôi dựa trên cơ sở vật chất hiện có phục vụ phát triển nuôi cá chim (Colossoma macropomus) tại các bang Guarico, Cojedes; và tôm chân trắng (Litopenaeus vanamei) tại hai bang Julia và Falcon;
- Nâng cao hiệu quả sản xuất giống cá chim (Colossoma macropomus) tại các bang Guarico và Cojedes;
- Cải tiến công nghệ và mở rộng hoạt động nuôi cá ao thương phẩm ở bang Cojedes;
- Nâng cao hiệu quả sản xuất giống tôm chân trắng (Litopenaeus vanamei) tại bang Falcon;
- Cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu quả nuôi thương phẩm tôm chân trắng (Litopenaeus vanamei)  ở bang Julia;
- Nâng cao khả năng sản xuất tại xưởng sản xuất thức ăn cá chim (Colossoma macropomus) của bang Guarico và Cojedes nhằm bước đầu chủ động sản xuất, đảm bảo một phần nhu cầu thức ăn tại chỗ;
- Nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh và quản lý môi trường góp phần đảm bảo môi trường nuôi bền vững và sức khỏe động vật thủy sản;
- Trao đổi một số giống cá nước ngọt và tôm chân trắng (Litopenaeus vanamei)  nhằm nâng cao chất lượng giống và đa dạng hóa loài nuôi tại Vê-nê-du-ê-la.
- Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ và công nhân về công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm, chế biến thức ăn, quản lý môi trường và bệnh thuỷ sản, an toàn thực phẩm.
Outputs: * Quy hoạch và thiết kế    
  - Quy hoạch sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim ở các bang Guarico và Cojedes
  - Quy hoạch sản xuất giống tôm chân trắng ở bang Falcon và nuôi thương phẩm tại  bang Julia
* Phát triển nuôi trồng thủy sản
  - Tại Bang Guarico
  - Tại Bang Cojedes
  - Tại bang Zulia
  - Tại bang Falcon
* Tập huấn
* Xây dựng tài liệu
* Báo cáo