Projects

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Hầu thái Bình Dương (Crassostrea gigas) phục vụ xuất khẩu
Project ID: KC06.18/06-10
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Cao Trường Giang
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp nhà nước
Partner institutions: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long
Budget: 3,060,000,000 VNĐ
Funding: Ngân sách sự nghiệp khoa học
Project areas: Quảng Ninh, Hải Phòng
Short description:
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh trưởng và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường chủ yếu đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Hầu Thái Bình Dương
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh sản; công nghệ sản xuất giống hầu và xây dựng mô hình sản xuất hầu giống
  • Nghiên cứu công nghệ nuôi hầu Thái Bình Dương thương phẩm và xây dựng mô hình nuôi
  • Nghiên cứu các loại bệnh của hầu Thái Bình Dương (trong trại giống và ngoài vùng nuôi) và biện pháp phòng trị
Objectives:
  • Có được công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm đảm bảo an toàn môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
Outputs:
Đã xây dựng và làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất giống Hầu Thái Bình Dương, hiện công nghệ này đã áp dụng vào sản xuất ở nhiều quy mô khác nhau và đã khẳng định được tính ổn định ban đầu của quy trình công nghệ. Đề tài cũng đang xây dựng dự án SXT để mở rộng quy mô sản xuất giống và nuôi, và sẽ chuyển giao công nghệ cho các địa phương, đơn vị có nhu cầu.