Projects

Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Khai thác nguồn gen
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Hoàng Nhật Sơn
Academic degree: Thạc sĩ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ