Projects

Lưu giữ đàn cá bố mẹ và sản xuất giống
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nhiệm vụ thường xuyên
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Vũ Văn In
Academic degree: Tiến sĩ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Outputs:

1.Đã hoàn thành báo cáo kết quả lưu giữ 03 loài cá biển: cá song vua, cá song chuột và cá vược.

 2. Đã hoàn thành báo cáo kết quả sản xuất giống 3 loài cá biển năm 2019.

 3. Cá giống:

 + Cá song lai: 10.000 con (kích thước 3-5 cm).

 + Cá song chuột: 5.000 con (kích thước 3-5 cm).

+ Cá vược: 10.000 con (kích thước:3-5 cm)