Projects

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm rươi
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Cao Văn Hạnh
Academic degree: Thạc sĩ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Outputs: Đã hoàn thiện công nghệ sản xuất giống rươi và đang thử nghiệm nuôi thương phẩm