Projects

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống hàu Thái Bình Dương
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Vũ Văn In
Academic degree: Tiến sĩ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ