Projects

Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá Mú cọp
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Nguyễn Đức Tuấn
Academic degree: Thạc sĩ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Outputs: Đang triển khai