Projects

Hợp đồng nhánh dự án: Sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh

Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Project director: Cao Trường Giang
Academic degree: Tiến sĩ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Partner institutions: Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận
Project areas: Tỉnh Ninh Thuận
Outputs: Dự án đang triển khai, bước đầu đã sản xuất được 17.599 con tôm sú bố mẹ đạt chất lượng cao và số lượng tôm bố mẹ này đã được cung cấp cho một số công ty sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận