Projects

Lập Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Project ID:
Run by: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Administration level: Cấp bộ
Start: 2015
End: 2015
Objectives: Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi hàng hóa tập trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm giúp ngành nuôi cá rô phi trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, bền vững, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu; góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Outputs: + Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ yêu cầu quy hoạch

+ Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch (bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch nuôi cá rô phi)

+ Hoàn thiện Dự thảo tờ trình và Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến 2030