Projects

Phát triển giống cá rô phi
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Start: 2015
End: 2017
Objectives: Nhập nội và duy trì các đàn cá rô phi đảm bảo đa dạng di truyền, qua đó đánh giá và lựa chọn được các đàn cá rô phi chất lượng tốt nhất để nhân đàn phục vụ sản xuất giống đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tốt góp phần chủ động sản xuất giống cá rô phi chất lượng cao tại Việt Nam
Outputs: + Nhập nội 5 dòng cá (2 dòng nguồn gốc Trung Quốc, 2 dòng nguồn gốc Philippine, 1 dòng nguồn gốc Đài Loan) và tập hợp 3 dòng có nguồn gốc trong nước.
+ Duy trì 8 dòng cá gốc với số lượng 2000 con/dòng.
+ Tái sản xuất 8 dòng cá gốc với số lượng 400 con/dòng
+ Xác định được 2 dòng cá tốt nhất về sinh trưởng và tỉ lệ sống qua việc đánh giá 24 tổ hợp lai (trong ao và lồng bè) từ 8 dòng cá gốc.
+ Tiếp tục triển khai việc cung cấp đàn cá hậu bị chất lượng tốt đến các cơ sở phục vụ sản xuất.