Projects

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giống cá rô phi
Project ID:
Run by: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Objectives: Xây dựng quy chuẩn áp dụng cho các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cá rô phi (Oreochromis spp. ) và các cơ quan quản lý có liên quan trong phạm vi cả nước
Outputs: Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giống cá rô phi trình Bộ NN&PTNT