Projects

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi bằng phương pháp lai xa
Project ID:
Run by: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Administration level: Cấp cơ sở
Start: 2016
End: 2016
Outputs: + Tuyển chọn và cung cấp 4.000 con cá rô phi hậu bị (2.000 cá  rô phi xanh, 2.000  cá rô phi vằn) cho Trung tâm giống TT-Huế.
+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ của Trung tâm giống TT-Huế làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất rô phi bằng phương pháp lai xa.