Projects

Quản lý Môi trường Nuôi trồng Thuỷ sản Ven biển
Project ID: VIE/97/030/01NEX
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Phạm Anh Tuấn
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Dự án quốc tế
Budget: 15,000,000,000 VNĐ
Start: 2001
End: 2003
Funding: Danida
Project areas: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế
Objectives:
Mục tiêu chung:
  • Phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản ven biển vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể
 : 
  • Cải tiến các hệ thống quản lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản ven biển thích hợp cho vùng Bắc Trung Bộ; 
  • Hỗ trợ các cơ quan chức năng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ xây dựng quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển và các hướng dẫn quản lý môi trường; và 
  • Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý, cán bộ khuyến ngư và cộng đồng người dân ven biển Bắc Trung Bộ. 
Outputs:
Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản

Việc thực hiện dự án đã góp phần thực hiện các mục tiêu của chính phủ như xoá đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư vùng ven biển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập thông qua phát triển nuôi trồng thuỷ sản song song với việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên ven biển. Báo cáo này tổng kết và đánh giá các kết quả đạt được của dự án, các hạn chế, tồn tại và đề xuất các biện pháp duy trì tính bền vững các kết quả của dự án.

Chi tiết xem tại website: http://www.ria1.org/projects/vie97030