Projects

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2005
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Mai Văn Tài
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 250,000,000 VNĐ
Start: 2005
End: 2005
Funding: Ngân sách SNMT
Project areas: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh
Short description:
  • Thu và phân tích mẫu lý hóa môi trường, tảo độc, sinh vật chỉ thị và các tác nhân gây bệnh dịch theo kế hoạch và tình huống tại các địa điểm đã chọn.
  • Xử lý phân tích đánh giá báo dự vào các số liệu đã quan trắc.
Objectives:
  • Cung cấp những bản tin cảnh báo về môi trường và bệnh phục vụ sản xuất NTTS, tạo cơ sở dữ liệu để có thể đánh giá xu hướng phát triển của môi trường và bệnh và hỗ trợ các nhà quản lý hoạch định chính sách và đối phó với ô nhiễm môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản hiệu quả.
Outputs:
  1. Số liệu về các hoạt động nuôi trồng thủy sản và các kết quả quan trắc.
  2. Phần mềm quản lý số liệu để dễ truy cập.
  3. Các bản tin dự báo, cảnh báo, khuyến cáo.