Projects

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2004
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Mai Văn Tài
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 250,000,000 VNĐ
Start: 2004
End: 2004
Project areas:
Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh
Short description:
  • Bộ thông số quan trắc và tần suất được thống nhất quy định năm 2003.
  • Thu và phân tích mẫu tại 5 tỉnh quan trắc.
  • Điều kiện tự nhiên và hiện trạng nuôi thủy sản của những vùng quan trắc.
Objectives:
  • Đánh giá hiện trạng kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường thủy lý hóa năm 2004 và đề xuất cho hoạt động quan trắc và thủy lý hóa trong thời gian tới.
Outputs:
  1. Tiến hành 4 đợt thu thập, phân tích và phản hồi kết quả các khuyến cáo cho người dân, cơ quan thủy sản địa phương.
  2. Phát triển và đưa vào thử nghiệm mạng WAN trong quan trắc.
  3. Bộ thông số thủy lý, thủy hóa tại 5 tỉnh quan trắc.