Projects

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2003
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Mai Văn Tài
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 150,000,000 VNĐ
Start: 2003
End: 2003
Project areas: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Objectives:
  • Cung cấp thông tin, cảnh báo môi trường và dịch bệnh cho các cơ quan quản lý và người sản xuất ở các vùng quan trắc
Outputs:
  1. Bộ thông số môi trường thủy lý hóa, môi trường thủy sinh vật.
  2. Thực vật nổi và tảo độc.