Projects

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2002
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Mai Văn Tài
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 350,000,000 VNĐ
Start: 2002
End: 2002
Project areas: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Short description:
  • Xác định cơ sở khoa học hình thành mạng lưới quan trắc.
  • Xác định bộ chỉ số quan trắc.
Objectives:
Mục tiêu dài hạn: 
  • Quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh cung cấp thông tin về môi trường, dịch bệnh cho các nhà quản lý và sản xuất để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Mục tiêu trước mắt:
  • Hình thành và đưa vào hoạt động mạng lưới quan trắc môi trường để cảnh báo môi trường, dịch bệnh và đề ra các phương án phòng dịch bệnh nguy hiểm, xử lý môi trường cho một số đối tượng nuôi chính, ở một số khu vực nuôi tập trung. Xây dựng cơ sở dữ liệu một cách hệ thống, làm cơ sở luận chứng cho các chương trình phát triển thủy sản.