Projects

Lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Nguyễn Dương Dũng
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp nhà nước
Partner institutions: Viện NC NTTS II, ĐH quốc gia Hà Nội.
Budget: 3,105,000,000 VNĐ
Start: 2001
End: 2005
Short description:
  • Lưu giữ, bảo tồn các giống, loài thủy sản hiện đã là những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế và dễ bị lai tạp, nhằm bỏa đảm sự thuần chủng của chúng về vốn gen và phát triển bền vững nghề nuôi này.
  • Tư liệu hóa về hình thái, Izozym, kiểu nhân và A DN của các giống loài lưu giữ đặc biệt là các giống gốc và loài bản địa.
  • Xây dựng tiềm năng bảo tồn gen hiện đại như bảo quản tinh, kỹ thuật phụ sinh.
  • Nghiên cứu gia hóa và phục hồi một số loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nhằm bảo tồn phát triển vốn gen của chúng.
  • Khảo sát xây dựng một vài luận chứng khoa học kinh tế cho khu bảo tồn nguồn gen thủy sản tự nhiên.
Outputs:
Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản

  1. 30 dòng loài lưu giữ và 30 giống thuần.
  2. Phần mềm quản lý dữ liệu và hình ảnh các loài lưu giữ; Kỹ thuật thu đông lạnh bảo quản và giả đông sau lưu giữ; Nghiên cứu Izozym kiểu nhân A DN của 10 -15 loài lưu giữ.