Projects

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ
Project ID: R&D-2008/20/4.3.3
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Project director: Phạm Đức Lương
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Partner institutions: TT thủy sản Hà Giang, TT thủy sản Hòa Bình
Budget: 1,364,555,000 VNĐ
Start: 2008
End: 2010
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Nghiên cứu một số đặ điểm sinh học sinh sản của cá chày mắt đỏ để xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục trong điều kiện nhân tạo.
  • Nghiên cứu, xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục cho cá đẻ nhân tạo.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ấp trứng và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo.
  • Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.
Objectives: Mục tiêu chung:
  • Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá chày mắt đỏ; Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.

Mục tiêu cụ thể:
  • Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá chày mắt đỏ, đạt tỷ lệ nuôi vỗ cá bố mẹ thành thục 85%, tỷ lệ đẻ 85%, tỷ lệ trứng thụ tinh 80%, tỷ lệ nở 65% (tỷ lệ cá bột/trứng thụ tinh). Ương từ cá bột lên cá hương tỷ lệ sống đạt 65%, ương từ cá hương lên cá giống tỷ lệ sống đạt 80%. Sản xuất 50000 con cá giống (cở 6-8 cm/con) cung cấp cho nuôi thử nghiệm và nuôi thương phẩm.
  • Xây dựng dự thảo quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt năng suất 12-14 tấn/ha.
Outputs:
  1. Nuôi vỗ cá bố mẹ có tỷ lệ thành thục đạt 85%, tỷ lệ đẻ đạt 85%, tỷ lệ trứng thụ tinh đạt 80%, tỷ lệ cá bột/trứng thụ tinh đạt 65%.
  2. Ương cá bột lên cá hương tỷ lệ sống 65%, từ cá hương lên cá giống tỷ lệ sống đạt 80%.
  3. Nuôi cá thương phẩm, tỷ lệ sống đạt 90%, năng suất nuôi cá thương phẩm đạt 12 tấn/ha. Cỡ cá thương phẩm từ 0,7 - 1 kg/con, sau 12 tháng nuôi, hệ số thức ăn là 2,7.