Projects

Nghiên cứu sản xuất giống nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Project director: Phạm Đức Lương
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 150,000,000 VNĐ
Start: 2008
End: 2008
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Nghiên cứu về sinh sản.
  • Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ương cá hương cá giống và nuôi cá thương phẩm.
  • Theo dõi bệnh và biện pháp phòng trị.
Objectives:
  • Xây dựng quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm loài cá có giá trị kinh tế: cá chày mắt đỏ trong ao.
Outputs:
  1. 160 cặp hình thái chất lượng 2 loài cá tuyển chọn nghiên cứu.
  2. 50000 cá thể cá giống chất lượng.
  3. Cải tiến phù hợp hệ thống dây truyền công nghệ nuôi.
  4. Hoàn chỉnh quy trình công nghệ nuôi.