Projects

Nghiên cứu ứng dụng lọc sinh học cho trại cá nước lạnh
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Nguyễn Thanh Hải
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 165,000,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2010
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Xây dựng mô hình và thiết kế lọc sinh học tuần hoàn cho khu vực sản xuất giống.
  • Ứng dụng mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi cá bố mẹ và sản xuất giống.
  • Thử nghiệm mô hình thu gom và sử dụng chất thải cho các hoạt động khác.
Objectives:
  • Xây dựng mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi cá hồi vân tại Trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh Sapa.
Outputs:
  1. 1 mô hình lọc sinh học phục vụ cho ương nuôi cá hồi vân.
  2. 1 mô hình lọc sinh học phục vụ cho nuôi cá bố mẹ.