Projects

Quản lý môi trường và đàn cá ao di tích tại Phủ Chủ Tịch
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Project director: Phạm Đức Lương
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 200,000,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2010
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Quản lý tốt chất lượng môi trường.
  • Quản lý sức khỏe đàn cá nuôi.
  • Quản lý, cơ cấu thành phần loài.
Objectives:
  • Quản lý tốt môi trường và sức khỏe đàn cá nuôi trong ao cá Bác Hồ, phù hợp với đặc điểm riêng biệt của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch.
Outputs:
1,5 tấn cá thịt an toàn vệ sinh thực phẩm.