Projects

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Lê Anh Tuấn
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 244,200,000 VNĐ
Start: 2009
End: 2009
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Nuôi vỗ cá bố mẹ.
  • Thu và ấp trứng cá.
  • Ương ấu trùng cá trong hệ thống bể.
  • Ương ấu trùng cá dìa trong ao nước lợ.
Objectives:
  • Lựa chọn phương pháp ương ấu trùng phù hợp, nhằm góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá dìa.