Projects

Gắn kết đào tạo sau đại học về nuôi trồng và quản lý nguồn lợi thuỷ sản với  thực tiễn tại Việt Nam, Nepal và Campuchia.
Project ID:
Subjects: Nguồn lợi
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Administration level: Dự án quốc tế
Start: 2008
End: 2010
Funding: EU-Asia link
Outputs:
  1. 01 cán bộ của Viện (Mai Văn Tài) đang thực hiện Nghiên cứu sinh tại trường Stirling với sự trợ giúp của dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011.
  2. Trong năm 2010 đã hỗ trợ 06 học viên thực hiện nghiên cứu thực tế. Các học viên đã có bài trình bày kết quả nghiên cứu thực tế trước Hội đồng gồm các chuyên gia nước ngoài và đại diện lãnh đạo Viện và đều được đánh giá đạt kết quả tốt. Báo cáo và poster của học viên được chuẩn bị bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 
  3. 01 sinh viên người Malaysia và 02 NCS người Ấn Độ đã hoàn thành chương trình thực tập tại Viện.
  4. Dự án đã triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, được chuyên gia dự án đánh giá tốt.