Projects

Nghiên cứu thăm dò đặc điểm sinh học cá cam Seriola dumerili (Risso, 1810) tại vùng biển Nghệ An làm cơ sở cho sản xuất giống nhân tạo.
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Chu Chí Thiết
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 100,000,000 VNĐ
Start: 2011
End: 2011
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Nghệ An
Short description:
  • Tìm hiểu sơ bộ đặc điểm sinh học của cá cam.
  • Thử nghiệm thuần hóa cá cam trong điều kiện nuôi nhốt tại Nghệ An.
Objectives:
  • Tìm hiểu đặc điểm sinh học cá cam, làm cơ sở cho nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tại vùng biển Nghệ An.
Outputs:
  1. 200-300 con cá giống trọng lượng >0,3kg.
  2. 100-200 con cá giống trọng lượng >0,5kg.