Projects

Nghiên cứu ứng dụng lọc sinh học cho trại cá nước lạnh
Project ID:
Subjects: Môi trường
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Nguyễn Thanh Hải
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Partner institutions: TT đổi mới nghề cá Phần Lan
Budget: 159,000,000 VNĐ
Start: 2011
End: 2011
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Nghiên cứu hoàn thiện mô hình lọc sinh học tuần hoàn cho khu vực sản xuất giống.
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế việc sử dụng hệ thống lọc sinh học trong trại sản xuất giống cá nước lạnh.
Objectives:
  • Hoàn thiện mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi cá hồi vân và cá tầm tại trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh Sapa.
Outputs:
  1. 1 mô hình lọc sinh học phục vụ nuôi vỗ cá bố mẹ và ương ấp cá giống.
  2. Bản vẽ thiết kế mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi và nuôi cá bố mẹ cá hồi vân.