Kết quả nghiên cứu

leanpham
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá Nheo Mỹ nuôi tại miền Bắc Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn
Tác giả: Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn hữu Ninh
Số tạp chí: 19
Trang: 90-97