Kết quả nghiên cứu

leanpham
Đánh giá đặc điểm sinh học sinh sản của cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) trong điều kiện nuôi ở miền Bắc Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Mai Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Anh Hiếu
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 92-93