Kết quả nghiên cứu

leanpham
Bảo tồn các loài cá nước ngọt Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Đặng Văn Hoàn
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 94