Publications

leanpham
Hiệu quả của thức ăn sản xuất sinh khối trong ao đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu Bến tre (Meretrix lyrata) nuôi trong ao đất
Date: 2014
Publisher: Tạp chí khoa học và phát triển
Author: Lê Văn Khôi
Volume: Tập 12, số 5
Pages: 690-696