Publications

leanpham
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá Nheo Mỹ nuôi tại miền Bắc Việt Nam
Date: 2014
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn
Author: Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn hữu Ninh
Volume: 19
Pages: 90-97