Publications

leanpham
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ biến thái, sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu (Meretrix lyrata) giai đoạn ấu trùng D-veliger đến giống cấp I
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Chu Chí Thiết, Nguyễn Văn Đức, Lê Thanh Ghi, Châu Hữu Trị
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 18